Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.4
2
(1980-12-01)
Tanaka, Osamu/ Oki, Mitsuru/ Shimatsu, Akira/
PP. 81 - 90
Tada, Manabu/ Fujinaga, Reiko/ Kameiye, Rohsuke/ Sakura, Makiko/ Shiraishi, Kiyonori/ Seki, Ryotaro/
PP. 91 - 101
Kitamura, Akihide/ Nishimura, Shigeyuki/ Hashimoto, Sumiko/ Ikenaga, Tatsuo/ Akiyama, Hiroshi/
PP. 102 - 108
PP. 127 - 133
PP. 134 - 140
Jidoi, Joji/ Yamamoto, Shoso/ Takagaki, Kenji/ Yamasaki, Masahiro/ Motizuki, Teruso/
PP. 141 - 149
PP. 150 - 160
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Hashimoto, Yoko/ Sato, Toshiko/
PP. 176 - 179