Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.15
(1997-09-01)
Okada, Kazunori/ Kobayashi, Shotai/ Kono, Naoto/ Yamagata, Shingo/ Yamaguchi, Shuhei/
PP. 1 - 3
Masue, Michiya/ Miyamoto, Satomi/ Inoue, Makoto/ Haneda, Noriyuki/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Nagasaki, Makoto/ Morikawa, Shigeru/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 5 - 7
Sejima, Hitoshi/ Ito, Masatoshi/ Takusa, Yuichi/ Kishi, Kazuko/ Kimura, Masahiko/ Wakazono, Akihiro/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 9 - 11
Yuasa, Koji/ Sugimura, Kazuro/ Kawamitsu, Hideaki/
PP. 13 - 16
Kodama, Tatsuo/ Kawamoto, Katsue/ Kono, Tatsuro/ Shibuya, Yuzo/ Setogawa, Tomoichi/
PP. 17 - 20
Kimura, Masahiko/ Ryoke, Yoshiko/ Miyamoto, Satomi/ Inoue, Makoto/ Sejima, Hitoshi/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 21 - 22