Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.30
2
(2014-01-01)
original article
Kawabata, Yasunari/ Nishi, Takeshi/ Yuji, 99639615/ 田島 義証 タジマ/
PP. 69 - 76
Fujita, Yasuyuki/ Inoue, Ken/ Amano, Hiroki/ Uchida Takeshi/ Moriyama Shigeru/ Masaaki/
PP. 87 - 93
Tamaki, Yukihisa/ Yoshida, Rika/ Takahashi, Satoru/ Kawabe, Tetsuya/ Murakami, Masao/ Kaji, Yasushi/ Nakazawa, Masanori/ Fukazawa, Kazuo/ Yoshizako, Takeshi/ Kitagaki, Hajime/ Sekihara, Kazumasa/ Hieda, Yoko/ Inomata, Taisuke/
PP. 77 - 86