Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.29
1
(2012-12-01)
original article
Yang Jianjun/ Yamasaki, Masayuki/ Mutombo Paulin Beya wa Bitadi/ Iwamoto, Mamiko/ Nogi, Akiko/ Nabika, Toru/ Shiwaku, Kuninori/
PP. 1 - 12
Sui Hong/ Nishimura, Nobuhiro/ Yamamoto Akira/ Uemura, Tomochika/ Okunishi, Hideki/ Naora, Kohji/
PP. 13 - 21
original articles
PP. 23 - 30
清村 志乃/ [Furuta, Kenji]/ Inoue Junji/ Takafumi/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishimura, Norihisa/ Sato, Shuichi/ Amano, Yuji/ Ishihara, Shunji/ Adachi, Kyoichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 31 - 36
case report