Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.3
2
(1979-12-01)
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Hashimoto, Yoko/ Sato, Toshiko/
PP. 91 - 98
Tomita, Yutaka/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Abe, Katsutoshi/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
PP. 99 - 103
PP. 104 - 110
Jidoi, Joji/ Yamasaki, Masahiro/ Takagaki, Kenji/ Yamamoto, Shoso/ Motizuki, Teruso/ Inada, Shuichi/
PP. 111 - 118
PP. 119 - 122