Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.23
(2006-12-01)
Takatsuka, Hisakazu/ Fujihara, Junko/ Xue, Yuing/ Imamura, Shinji/ Takayama, Koji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
PP. 1 - 6
Kakamu, Takeyasu/ Uchida, Takeshi/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 7 - 13
PP. 15 - 17