Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.31
2
(2015-02-01)
original article
case report
TUMENBAYAR Maidar/ Watanabe Nobuhide/ Sugamori, Takashi/ Yamaguchi Kazuto/ Okada, Taiji/ Nakamura, Taku/ Ito Shinpei/ Adachi, Tomoko/ Nakashima, Ryuma/ Endo, Akihiro/ Takahashi, Nobuyuki/ Yoshitomi, Hiroyuki/ Tanabe, kazuaki/
PP. 59 - 64