Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.8
1
(1984-06-01)
Saeki, Takao/ Katagiri, Yoshihiro/ Hirano, Hidenari/ Naora, Kohji/
PP. 1 - 8
Kosaka, Yoshihiro/ Matsui, Kazuyuki/ Nishio, Yuji/ Shiihara, Kohya/
PP. 25 - 35
Kawamoto, Masashi/ Asano, Makoto/ Takasaki, Mayumi/ Kosaka, Yoshihiro/
PP. 36 - 44
Kishimoto, Takuji/ Fukuzawa, Yoichiro/ Tada, Manabu/ Okumura, Hideo/
PP. 45 - 56
Kobayashi, Shotai/ Katsube, Tomoko/ Ogawa, Hiroyuki/ Tsunematsu, Tokugoro/ Nagaoka, Saburo/
PP. 57 - 62
Oka, Nobuyuki/ Notsu, Kazumi/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
PP. 63 - 68