Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.18
1
(2000-06-01)
Shingu, Takashi/ Hara, Nobumasa/ Osago, Harumi/ Terashima, Masaharu/ Yamada, Kazuo/ Yamasaki, Toshiki/ Moritake, Kouzo/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
PP. 1 - 4
Zhang, Hao/ Ma, Lang/ Hatta, Toshihisa/ Otani, Hiroki/
PP. 5 - 9
Adachi, Kiyoichi/ Fujishiro, Hirofumi/ Kawamura, Akira/ Yuki, Mika/ Ono, Masahiro/ Katsube, Tomoko/ Chiba, Tsutomu/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 21 - 26