Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.22
1
(2005-03-01)
Terashima, Masaharu/ Takahashi, Mai/ Yoshimura, Hitoshi/ Mitani, Toshifumi/ Nariai, Yuko/ Tanigawa, Yoshinori/
PP. 1 - 6
Shido, Osamu/ Sugimoto, Naotoshi/ Asai, Akira/ Maruyama, Megumi/ Koizumi, Shoichi/
PP. 7 - 11
Yano, Seiji/ Itakura, Masayuki/ Itagaki, Tomoko/ Nishi, Takeshi/ Kataoka, Yoshiki/ Endo, Shinichiro/ Koike, Makoto/ Hashimoto, Koji/ Higami, Tetsuya/
PP. 13 - 18