Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.21
1
(2003-06-01)
case report
Kitagawa, Kiyotaka/ Hayasaka, Seiji/ Nagaki, Yasunori/
PP. 1 - 2
Kataoka, Shingo/ Kato, Taiji/ Sano, Keisuke/ Ogasawara, Keiko/ Ohga, Hisashi/ Kawauchi, Hideyuki/
PP. 7 - 12
Yano, Shuichi/ Shishido, Shinji/ Kobayashi, Kanako/ Yajima, Hiroki/ Kato, Kazuhiro/ Saito, Shinji/ Fukuda, Mikihisa/
PP. 13 - 17