Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.11
(1988)
Haroutunian A., V./ Mishima, Koichi/ Tsuchiya, Mikako/ Tanigawa, Yoshinori/ Shimoyama, Makoto/
PP. 1 - 12
Katagiri, Yoshihiro/ Mabuchi, Kazuhide/ Naora, Kohji/ Iwamoto, Kikuo/ Tachibana, Mitsuo/ Shiraishi, Morio/ Nakamura, Teruhisa/
PP. 13 - 23
Nishigaki, Arata/ Takahashi, Kentaro/ Shirai, Takaaki/ Araki, Yoshimi/ Yoshino, Kazuo/ Kitao, Manabu/
PP. 24 - 28
Nishigaki, Arata/ Hata, Toshiyuki/ Hata, Kohkichi/ Araki, Yoshimi/ Kitao, Manabu/
PP. 29 - 37
Aoki, Showa/ Hata, Toshiyuki/ Hata, Kohkichi/ Hirayama, Keiko/ Matsunaga, Isao/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 38 - 43
Hata, Kohkichi/ Hata, Toshiyuki/ Aoki, Showa/ Takamiya, Osamu/ Yamamoto, Kazuhiko/ Kitao, Manabu/
PP. 44 - 48
Takahashi, Kentaro/ Yoshino, Kazuo/ Nishigaki, Arata/ Shirai, Takaaki/ Uchida, Akihiro/ Kusakari, Masuo/ Kitao, Manabu/
PP. 49 - 52
Hayashi, Yurika/ Nishio, Toshikazu/ Watanabe, Koji/ Haneda, Noriyuki/ Kishida, Kenji/ Horino, Nobuko/ Mori, Chuzo/
PP. 53 - 62