Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.4
1
(1980-06-01)
Oki, Mitsuru/ Tanaka, Osamu/ Domoto, Tokio/ Gonda, Tatsuo/
PP. 9 - 22
Jidoi, Joji/ Yamasaki, Masahiro/ Takagaki, Kenji/ Yamamoto, Shoso/ Motizuki, Teruso/ Inada, Shuichi/
PP. 23 - 30
Saito, Hajime/ Tomioka, Haruaki/ Asano, Kyoko/ Watanabe, Takashi/
PP. 36 - 45
Kunsiuang, Liu/ Koga, Shunroku/ Moriyama, Masaaki/
PP. 46 - 55
Yamada, Kinya/ Tatsuta, Norikazu/ Daito, Nobuyoshi/ Matsuda, Mitsuhiko/ Kisaki, Yoshihiko/ Hikasa, Yorinori/ Okamoto, Yoshifumi/ Nakase, Akira/
PP. 56 - 60
Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Tomita, Yutaka/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
PP. 68 - 73
Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Tomita, Yutaka/ Haneda, Noriyuki/ Nakao, Yasuji/
PP. 74 - 80