Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.2
2
(1978-12-01)
PP. 91 - 102
PP. 115 - 123
Yamori, Yukio/ Ohtaka, Michiya/ Nara, Yasuo/ Horie, Ryoichi/ Oshima, Akira/ Endo Takeshi/
PP. 124 - 132
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Tsumoto, Youko/ Sato, Toshiko/
PP. 133 - 139
Kitamura, Akihide/ Hashimoto, Sumiko/ Nishimura, Shigeyuki/ Ikenaga, Tatsuo/ Akiyama, Hiroshi/
PP. 140 - 146
Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/ Nakao, Yasuji/
PP. 157 - 166
Hasegawa, Kiyoshi/ Tatewaki, Tetsuo/ Murao, Fuminori/ Iba, Nobuyuki/ Tagasira, Nobuyuki/ Kitao, Manabu/
PP. 167 - 175