Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.31
1
(2014-12-01)
original article
Okada, Yusuke/ Mizumoto, Kazuo/ Nishihira Morito/ Ishibashi, Yutaka/
PP. 1 - 6
Tongu, Miki/ Hashimoto, Hideki/ Yamada, Takaya/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Yasuda Toshihiro/ Akiyoshi, Hideo/ Fujita, Yasuhisa/ Takeshita, Haruo/ Fujihara, Junko/
PP. 7 - 11
case report
Ogawa, Noriko/ Yano, Shozo/ Takeno, Ayumu/ Yamane, Yuko/ Tanaka, Sayuri/ Sugimoto, Toshitugu/
PP. 13 - 17
Mizumoto, Kazuo/ Noso, Yoshihiro/ Sakano, Shigeru/ Furuya, Kanji/ Maruyama, Riruke/
PP. 19 - 23
Kimura-Kataoka, Kaori/ Fujihara, Junko/ Yasuda Toshihiro/ Takeshita, Haruo/
PP. 25 - 28