Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.29
2
(2013-02-01)
original article
Aoi, Noriaki/ Shimizu, Yasuhiko/ Morikura, Ichiro/ Shimizu, Kanako/ Fuchiwaki, Takafumi/ Tamura, Yukie/ Sano, Keisuke/ Kimura, Mitsuhiro/ Murata, Akemichi/ Kawauchi, Hideyuki/
PP. 79 - 86
Nishichi, Reiko/ Washio, Masakazu/ Nofuji Yu/ Motomura, Kenichi/ Ifuku Yuka/ Kumagai Shuzo/
PP. 61 - 69
Kakamu, Takeyasu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Moriwaki, shigeto/ Amano, Hiroki/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 71 - 78
case report
Saitoh, Tsukasa/ Sato, Shuichi/ Okuyama Keisuke/ Hanaoka Takuya/ Tobita, Hiroshi/ Tatsuya/ Ishihara, Shunji/ Amano, Yuji/ Fujii Toshiyuki/ Kawabata, Yasunari/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 87 - 92