Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.7
1
(1983-10-01)
Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Saito, Masakazu/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/ Sakurami, Takehiko/
PP. 8 - 13
Inomata, Kenichiro/ Sato, Fumio/ Horie, Miki/ Yoshioka, Takafumi/ Tanaka, Osamu/ Ohshita, Makoto/ Nasu, Fumio/
PP. 14 - 16