Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.3
1
(1979-06-01)
Inomata, Kenichiro/ Izumi, Kazuo/ Hirabayashi, Kazuaki/ Oyama, Mitsuru/ Tokito, Sumitaka/ Ogawa, Kazuo/
PP. 1 - 12
Yamane, Yosuke/ Yoshida, Nobuo/ Nakagawa, Akio/ Makino, Yumiko/ Hirai, Kazumitsu/
PP. 13 - 22
Nakamura, Kazushige/ Inomata, Kenichiro/ Sugioka, Kozo/ Yoshioka, Takafumi/ Horie, Miki/ Umetani, Takehiro/
PP. 23 - 26
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Hashimoto, Yoko/ Sato, Toshiko/
PP. 35 - 42
Tada, Manabu/ Kamada, Toshihiko/ Fukuzawa, Yoichiro/ Kishimoto, Takuji/ Kishimoto, Yasuko/ Togitani, Masao/ Watanabe, Masami/ Yoshino, Miyoko/
PP. 43 - 49
PP. 50 - 56
Watanabe, Takashi/ Saito, Hajime/ Asano, Kyoko/ Tado, Osamu/ Sugiyama, Akira/
PP. 72 - 76