Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.35
1
(2018-08-31)
Review
Original article
Okada, Taiji/ Kitai, Takeshi/ ITO, Shimpei/ SATO, Hirotomo/ Endo, Akihiro/ YOSHITOMI, Hiroyuki/ Tanabe, kazuaki/
PP. 7 - 14
Case report
KOIKE, Takashi/ KANNO, Takahiro/ Karino, Masaaki/ Yoshino, Aya/ Sekine, Joji/
PP. 15 - 19