Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.9
2
(1986-03-01)
Watanabe, Koji/ Nishio, Toshikazu/ Kihara, Masahiro/ Mori, Chuzo/
PP. 69 - 74
Shibukawa, Toshihiko/ Yoshino, Kazuo/ Nishigaki, Arata/ Takahashi, Kentaro/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 75 - 81
Takahashi, Kentaro/ Nagata, Hiroko/ Yamane, Yoshio/ Yoshino, Kazuo/ Shibukawa, Toshihiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 82 - 88
Ishibashi, Yutaka/ Moriyama, Katsutoshi/ Morioka, Shigefumi/ Matsuno, Yoshio/ Nakazawa, Yoshio/ Nihei, Toyo/ Yamauchi, Yasutaka/
PP. 89 - 96