Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.9
1
(1985-11-01)
PP. 1 - 11
Masaki, Yoji/ Tanigawa, Keiichiro/ Oguni, Satoshi/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
PP. 21 - 28
Harada, Toshio/ Kishimoto, Hirofumi/ Sugihara, Takahide/ Yoshimura, Yasuro/
PP. 29 - 35
Shibukawa, Toshihiko/ Yoshino, Kazuo/ Takamiya, Osamu/ Takahashi, Kentaro/ Yamamoto, Kazuhiko/ Kitao, Manabu/
PP. 36 - 42
Takahashi, Kentaro/ Fukuda, Sumio/ Yoshino, Kazuo/ Shibukawa, Toshihiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 43 - 48
PP. 60 - 68