Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.17
1
(1999-06-01)
Yano, Seiji/ Yamauchi, Masanobu/ Sumi, Shoichiro/ Inoue, Yasusi/ Iwasaki, Shinji/ Kawabata, Yasunari/ Ooishi, Tatsuro/ Itakura, Masayuki/ Nio, Yoshinori/ Tamura, Katsuhiro/
PP. 1 - 4
Ohno, Tomoya/ Hayashi, Shinobu/ Ueda, Daizo/ Chinuki, Yuko/ Dekio, Satoshi/
PP. 5 - 7
Kawaguchi, Mikiko/ Koshimura, Kunio/ Murakami, Yoshio/ Tsumori, Michihiro/ Kato, Yuzuru/
PP. 9 - 13
Takahashi, Nobuyuki/ Ishibashi, Yutaka/ Shimada, Toshio/ Murakami, Yo/ Asanuma, Toshihiko/ Katoh, Harumi/ Sano, Kazuya/
PP. 15 - 17
Zhang, Hao/ Matsumoto, Akihiro/ Ma, Lang/ Hatta, Toshihisa/ Otani, Hiroki/
PP. 19 - 23