Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.16
1
(1998-06-01)
Takusa, Yuichi/ Saito, Kyoko/ Sejima, Hitoshi/ Kimura, Masahiko/ Kishi, Kazuko/ Hata, Toshiyuki/ Miyazaki, Kohji/ Moritake, Kouzo/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 5 - 7
Kihara, Isao/ Hashimoto, Ryuju/ Zhang, Hao/ Otani, Hiroki/
PP. 9 - 13
Fu, Xiao wei/ Kimura, Masahiko/ Inoue, Makoto/ Iga, Misako/ Hasegawa, Kiyoshi/ Ishioka, Chihiro/ Yasuda, Kenji/ Miyazaki, Kohji/ Tomotsuka, Yoshito/ Tanowaki, Tetsuo/ Takagi, Junji/ Ito, Toshio/ Kajino, Yasuhisa/ Ando, Yukinori/ Yamaguchi, Seiji/
PP. 23 - 27