Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.10
2
(1986-12-01)
Oguni, Satoshi/ Tanigawa, Keiichiro/ Masaki, Yoji/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
PP. 49 - 57
Nakazawa, Yoshio/ Ishibashi, Yutaka/ Nihei, Toyo/ Morioka, Shigefumi/ Moriyama, Katsutoshi/ Yamori, Yukio/
PP. 58 - 71
Fukumoto, Shiro/ Amano, Yuji/ Fukuda, Ryo/ Adachi, Kyoichi/ Gobara, Yoshiyuki/ Ashizawa, Nobuo/ Yoshida, Hiroshi/ Watanabe, Makoto/ Shimada, Yoshihiro/
PP. 72 - 79
Imaoka, Chiharu/ Dekio, Satoshi/ Jidoi, Joji/
PP. 80 - 84
Kishimoto, Takuji/ Okazaki, Miyoko/ Fukuzawa, Yoichiro/ Takechi, Shunsuke/ Tada, Manabu/
PP. 90 - 95