Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.6
1
(1982-06-01)
Saeki, Takao/ Katagiri, Yoshihiro/ Hayashibara, Masakazu/ Sawada, Hideo/ Hara, Akira/ Usui, Shigeyuki/
PP. 1 - 12
Saeki, Takao/ Katagiri, Yoshihiro/ Narita, Kenichi/ Omura, Naoyuki/
PP. 13 - 20
Hata, Toshiyuki/ Shibukawa, Toshihiko/ Yamamoto, Kazuhiko/ Nagahara, Yutaka/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 21 - 25
Yamamoto, Yukari/ Nomi, Toshinori/ Setogawa, Tomoichi/
PP. 33 - 39