Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.28
1
(2011-12-01)
original article
Nio, Yoshinori/ Iguchi, Chikage/ Tsuboi, Kazuhiko/ Itakura, Masayuki/ Nishi, Takeshi/ Hashimoto, Koji/ Takamura, Michio/ Takeda, Hiroshi/ Omori, Hiroshi/ Koike, Makoto/ Sato, Yoshitoshi/ Endo, Shinichiro/ Ogo, Kazumasa/ Yamaguchi, Kazushige/ Tsuji, Munechika/ Toga, Tomoko/ Takeshita, Haruo/
PP. 1 - 6
Yamaguchi, Natsu/ Tanabe, Tsuyoshi/ Oshiro, Hitoshi/ Nakabayashi, Narue/ Amano, Hiroki/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 7 - 13
Ikeda, Shin/ Moriyama, Masahiro/ Yokokawa, Masaki/ Kawaguchi, Atsuya/ Uchida, Koji/ Kitagaki, Hajime/ Uchida, Nobue/
PP. 27 - 34
Sano, Chiaki/ Emori, Masako/ Saito, Hajime/ Tatano, Yutaka/ Shimizu, Toshiaki/ Tomioka, Haruaki/
PP. 35 - 40
Suita, Shinji/ Tanabe, Tsuyoshi/ Kudo, Asami/ Miyagawa, Takayoshi/ Hayashi, Minako/ Uchida, Masaru/ Kakamu, Takeyasu/ Yamaguchi, Natsu/ Kobayashi-Miura, Mikiko/ Amano, Hiroki/ Seki, Ryotaro/ Fujita, Yasuyuki/
PP. 41 - 50
case report
Saika, Reiko/ Iijima, Kenichi/ Bokura, Hirokazu/ Oguro, Hiroaki/ Yamaguchi, Shuhei/
PP. 51 - 54
PP. 55 - 58