Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.6
2
(1982-12-01)
Kobayashi, Hitokazu/ Wakutani, Tadao/ Tanaka, Hiroyuki/ Nagaoka, Saburo/
PP. 41 - 51
Umaki, Itsumi/ Notsu, Kazumi/ Sato, Toshiaki/ Hara Hiroko/ Watanabe, Mototsugu/ Hirata, Masana/ Morikawa, Keiko/ Goto, Yasuo/ Sakurami, Takehiko/ Note, Shinya/ Endo, Jiro/
PP. 68 - 73
Notsu, Kazumi/ Sakurami, Takehiko/ Hirata, Masana/ Goto, Yasuo/ Note, Shinya/ Karino, Kenji/ Takahashi, Yoshimori/ Endo, Jiro/ Yaita, Akira/ Nakamura, Teruhisa/
PP. 74 - 80
Kosaka, Yoshihiro/ Tanaka, Akio/ Taira, Yutaka/ Matsui, Kazuyuki/ Nishio, Yuji/ Shimizu, Yukio/ Kawasaki, Hiroshi/ Kawamoto, Masashi/ Takasaki, Mayumi/
PP. 81 - 88