Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.22
2
(2005-12-01)
PP. 19 - 28
Tanabe, Yoko/ Hashimoto, Michio/ Haque, Abdul Md./ Sugioka, Kozo/ Katakura, Masanori/ Hara, Toshiko/ Shido, Osamu/
PP. 29 - 34
Shigeno, Kazushi/ Urakami, Shinji/ Yoneda, Tatsuaki/ Kishi, Hirofumi/ Shiina, Hiroaki/ Igawa, Mikio/
PP. 35 - 40
Fujihara, Junko/ Hieda, Yoko/ Takayama, Koji/ Xue, Yuing/ Nakagami, Norihito/ Imamura, Shinji/ Kataoka, Kaori/ Takeshita, Haruo/
PP. 45 - 49