Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.8
2
(1984-10-01)
Yakabe, Shigeru/ Tachibana, Mitsuo/ Nakamura, Teruhisa/ Okada, Masako/ Mishiro, Miyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Moriyama, Hidehiko/ Moriki, Shoji/ Endo, Jiro/
PP. 69 - 73
Yamaguchi, Shuhei/ Kobayashi, Shotai/ Murata, Akihiro/ Tsunematsu, Tokugoro/
PP. 74 - 78
Kobayashi, Shotai/ Yamaguchi, Shuhei/ Tsunematsu, Tokugoro/ Harada, Takayuki/
PP. 85 - 89
Umaki, Itsumi/ Shimoura, Keiko/ Kobayashi, Yuta/ Hattori, Keisuke/ Note, Shinya/
PP. 90 - 98
Takahashi, Kentaro/ Yoshino, Kazuo/ Iwanari, Osamu/ Matsunaga, Isao/ Kitao, Manabu/
PP. 99 - 108
Takagaki, Kenji/ Yamada, Yoshitaka/ Kawasaki, Yoji/ Ohata, Tsutomu/ Jidoi, Joji/
PP. 109 - 112
PP. 113 - 119