Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.18
2
(2000-12-01)
Takahashi, Hidemasa/ Kinugasa, Shoichi/ Kubota, Hirofumi/ Kohno, Hitoshi/ Tachibana, Mitsuo/ Yoshimura, Hiroshi/ Dhar, Dipok Kumar/ Nagasue, Naofumi/
PP. 27 - 30
Hara, Nobumasa/ Terashima, Masaharu/ Shimoyama, Makoto/ Tsuchiya, Mikako/
PP. 31 - 34
Shimoura, Keiko/ Kakizoe, Eiichi/ Yokoyama, Satoshi/ Wang, Dan-Qiao/ Okunishi, Hideki/
PP. 43 - 52