Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.36
2-3
(2019-12)
review
original article
MATSUDA, Yuhei/ Karino, Masaaki/ Hideshima, Katsumi/ KANEKO, Ichiro/ OKUMA, Satoe/ OSAKO, Rie/ TATSUMI, Hiroto/ KOIKE, Takashi/ Nariai, Yoshiki/ Kanno, Takahiro/
PP. 41 - 48
OZASA, Yoshiko/ NAGAHIRO, Chie/ HOKAMA, Chikako/ TOYAMA, Yuko/ NAKANO, Hiroko/
PP. 49 - 57