Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.2
1
(1978-09-01)
Yamane, Yosuke/ Yoshida, Nobuo/ Yazaki, Seiichi/ Maejima, Joji/
PP. 1 - 14
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Tsumoto, Youko/ Sato, Toshiko/
PP. 15 - 19
Tanigawa, Yoshinori/ Kawamura, Masao/ Kitamura, Akihide/ Miyake, Yoshiyuki/ Shimoyama, Makoto/
PP. 20 - 24
Harada, Takayuki/ Suzuki, Yukio/ Morikawa, Shigeru/ Baba, Mitsuo/ Yasuhira, Kimio/
PP. 32 - 41
PP. 42 - 47
Nishio, Toshikazu/ Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Mori, Chuzo/ Abe, Katsutoshi/ Nakao, Yasuji/
PP. 56 - 62
Saito, Masakazu/ Mori, Chuzo/ Nishio, Toshikazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/
PP. 63 - 69
Hasegawa, Kiyoshi/ Murao, Fuminori/ Matsunaga, Isao/ Tagasira, Nobuyuki/ Iba, Nobuyuki/ Kitao, Manabu/
PP. 81 - 90