Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.5
1
(1981-06-01)
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Hashimoto, Yoko/ Sato, Toshiko/ Ohtani, Fumio/
PP. 10 - 15
PP. 23 - 30
Asano, Makoto/ Kosaka, Yoshihiro/ Takasaki, Mayumi/ Tanaka, Akio/ Kawamoto, Masashi/ Yamauchi, Junko/ Kawasaki, Hiroshi/ Kawachi, Syoji/ Moriwaki, Katsuyuki/
PP. 37 - 41
Kitao, Manabu/ Hasegawa, Kiyoshi/ Iba, Nobuyuki/ Murao, Fuminori/ Matsunaga, Isao/
PP. 47 - 52
Morimoto, Taisuke/ Ida, Takeshi/ Nakagawa, Masahisa/ Hisano, Shoji/ Tarumi, Takao/ Nakase, Akira/
PP. 59 - 68
Wakutani, Tadao/ Kobayashi, Hitokazu/ Kitamura, Hisao/ Miyakuni, Yasuaki/
PP. 69 - 76
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Hashimoto, Yoko/ Sato, Toshiko/ Ohtani, Fumio/
PP. 77 - 80
Masumura, Sumio/ Hashimoto, Michio/ Takeda, Isamu/
PP. 81 - 84
Tada, Manabu/ Fukuzawa, Yoichiro/ Kishimoto, Takuji/ Takano, Masaaki/ Seki, Ryotaro/
PP. 90 - 91