Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.5
2
(1981-12-01)
Inomata, Kenichiro/ Hibino, Kinji/ Kato, Takahiko/
PP. 93 - 108
Nishio, Toshikazu/ Abe, Katsutoshi/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Watanabe, Koji/ Okahata, Susumu/ Mori, Chuzo/
PP. 144 - 150
PP. 151 - 158
Saito, Masakazu/ Soeda, Takeshi/ Abe, Katsutoshi/ Tomita, Yutaka/ Nishio, Toshikazu/ Mori, Chuzo/
PP. 159 - 166
Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/ Baba, Kiyoshi/ Mitsudo, Kazuyo/ Tanaka, Mutsuo/
PP. 167 - 174
Nomi, Toshinori/ Watanabe, Masaki/ Matsuura, Hiroyuki/ Setogawa, Tomoichi/
PP. 130 - 135
Nomi, Toshinori/ Watanabe, Masaki/ Matsuura, Hiroyuki/ Yamamoto, Yukari/ Setogawa, Tomoichi/
PP. 175 - 179
Wakutani, Tadao/ Miyakuni, Yasuaki/ Kitamura, Hisao/
PP. 180 - 186
Hata, Toshiyuki/ Matsunaga, Isao/ Yamamoto, Kazuhiko/ Shin, Keiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 187 - 191