Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.34
2
(2017-12-31)
Original article
Kotani, Satoshi/ Sato, Shiyuichi/ Kohge, Naruaki/ Tsukano, Kosuke/ Ogawa, Sayaka/ Yamanouchi, Satoshi/ Kusunoki, Ryusaku/ Aimi, Masahito/ Miyaoka, Yoichi/ Fujishiro, Hirofumi/ Yamamoto, Tomohiko/ Ohnuma, Hideyuki/
PP. 47 - 53
Case report
Fujihara, Junko/ Yasuda, Toshihiro/ Kimura-Kataoka, Kaori/ Hasegawa, Masanori/ Kurata, Satsuki/ Takeshita, Haruo/
PP. 55 - 59
Morita, Yusuke/ Matsuda, Susumu/ Akashi, Shintaro/ Iida, Hiroshi/ Tanabe, kazuaki/
PP. 67 - 71
Selim, Ahmed/ Fukuba, Nobuhiko/ Moriyama, Ichiro/ Sonoyama, Hiroki/ Fukuyama, Chika/ Sumi, Shohei/ Mishima, Yoshiyuki/ Ishihara, Shunji/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 73 - 80
Kato, Ayako/ Takinami, Yoshikazu/ Kodani, Nobuhiro/ Nishina, Masayosi/ Kanayama, Hidekazu/ Yamamoto, Nobuko/ Kuwata, Suguru/ Ito, Reiji/ Takuwa, Hiroshi/ Matuzaki, Masahiko/ Uchio, Yuji/
PP. 81 - 84