Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.7
2
(1983-12-01)
Hata, Kohkichi/ Hata, Toshiyuki/ Yamamoto, Kazuhiko/ Murao, Fuminori/ Kitao, Manabu/
PP. 17 - 25
Kosaka, Yoshihiro/ Matsui, Kazuyuki/ Asano, Makoto/ Kawasaki, Hiroshi/ Moriwaki, Katsuyuki/ Shimizu, Yukio/ Takasaki, Mayumi/ Tanaka, Akio/
PP. 26 - 34
Izumi, Nobuo/ Nishio, Toshikazu/ Suzuki, Kei/ Nakamura, Akio/ Saito, Masakazu/ Haneda, Noriyuki/ Kajino, Yasuhisa/ Mori, Chuzo/
PP. 47 - 56
Kobayashi, Yuta/ Muramatsu, Ikunobu/ Hidaka, Hiroyoshi/ Fujiwara, Motohatsu/
PP. 57 - 66
Notsu, Kazumi/ Oseko, Fumimaro/ Note, Shinya/ Endo, Jiro/ Endo, Takeshi/
PP. 67 - 73