Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.10
1
(1986-09-01)
Masaki, Yoji/ Tanigawa, Keiichiro/ Oguni, Satoshi/ Tsuchiyama, Shinichi/ Note, Shinya/
PP. 1 - 8
Nomotobori, Takashi/ Suyama, Masumi/ Tada, Manabu/
PP. 9 - 18
Yoshino, Kazuo/ Shibukawa, Toshihiko/ Araki, Yoshimi/ Shirai, Takaaki/ Takahashi, Kentaro/ Kitao, Manabu/
PP. 24 - 28