Shimane Journal of Medical Science

Shimane University Faculty of Medicine
ISSN :0386-5959(in print)
ISSN :2433-2410(online)
Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.38
3
(2021-09)
Review
HAYASHI, Kentaro/ YAMAMOTO, Kazuhiro/ ARITAKE, Shun/ ABE, Satoshi/ KAMBARA, Mizuki/ NAKAGAWA, Fumio/ YOSHIKANE, Tsutomu/ YAMASAKI, Tomohiro/ SHIBATA, Yohei/ FURUTA, Tatsuya/ UCHIMURA, Masahiro/ FUJIWARA, Yuta/ Nagai, Hidemasa/ Akiyama, Yasuhiko/
PP. 77 - 83
Kinoshita, Yoshikazu/ SANUKI, Tsuyoshi/ OOUCHI, Sachiko/ KAWASHIMA, Kosaku/ ISHIHARA, Shunji/
PP. 89 - 97
Case Report
PP. 99 - 105
Erratum