Shimane Journal of Medical Science

Shimane University Faculty of Medicine
ISSN :0386-5959(in print)
ISSN :2433-2410(online)

Creative Commons License
These article are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.38
4
(2021-12)
Original article
PP. 111 - 118
Tsubata, Yukari/ AKITA, Tomomi/ TANINO, Ryosuke/ HOTTA, Takamasa/ TEZUKA, Ayano/ KOBAYASHI, Misato/ OKUNO, Takae/ SHIRATSUKI, Yohei/ TANINO, Akari/ HAMAGUCHI, Megumi/ YAMASHITA, Chikamasa/ Isobe, Takeshi/
PP. 119 - 125
Case Report
MATSUURA, Fumina/ Yoshizako, Takeshi/ Yoshida, Rika/ ISHIBASHI, Emi/ Maruyama, Riruke/ KYO, Satoru/ Kitagaki, Hajime/
PP. 127 - 130
KAJI, Sarasa/ KANAI, Rie/ OYAMA, Chigusa/ NAKASHIMA, Shigeki/ TSUKAMOTO, Kazuki/ MANAKO, Junko/ ISHIBASHI, Shuichi/ OHKURA, Takahiro/ Kumori, Kouji/ Tajima, Shinji/ MURPHY, Lynne/ Taketani, Takeshi/
PP. 131 - 137
Erratum