Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.32
2
(2016)
original article
Fukunaga, Shohei/ Hasegawa Shiho/ Mochizuki Kaori/ Hanada Masaya/ Shiina, Hiroaki/
PP. 45 - 49
PP. 51 - 59
Tsunematsu, Koji/ Nakatani Eiji/ Iwahashi, Teruaki/ Hideshima, Katsumi/ Karino, Masaaki/ Nariai, Yoshiki/ Kanno, Takahiro/ Kagimura Tatsuo/ Sekine, Joji/
PP. 69 - 79
Bai Yunpeng/ Nakatani Eiji/ Iwahashi, Teruaki/ Tabuchi, Yuki/ Nariai, Yoshiki/ Karino, Masaaki/ Kanno, Takahiro/ Huang Yongqing/ Kagimura Tatsuo/ Vieth Michael/ Kinoshita, Yoshikazu/ Sekine, Joji/
PP. 81 - 88