Shimane Journal of Medical Science

Current Issue
Shimane Journal of Medical Science.
vol.19
1
(2001-06-01)
Original article
Ishihara, Shunji/ Kazumori, Hideaki/ Kawashima, Kousaku/ Miyaoka, Youichi/ Kadowaki, Yasunori/ Sato, Hiroshi/ Rumi, Mohammad A.K./ Ortega Cava, Cesar F./ Adachi, Kiyoichi/ Fukuda, Ryo/ Shiozawa, Shunichi/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 1 - 4
Case report
CPC record