Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.30
(2007-12-01)
Original Article
Fukuma, Miki/ Onoda, Mai/ Kobayashi, Yuta/ Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Tarui, Emiko/ Uchida, Hiromi/
PP. 11 - 16
Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/ Kobayashi, Yuta/
PP. 23 - 33
PP. 35 - 42
Masuhara, Kiyoko/ Uchida, Hiromi/ Tarui, Emiko/ Tsunoto, Yuko/ Osada, Kyoko/ Nagasawa, Yoshiko/ Fukuma, Miki/
PP. 51 - 57
Uchida, Nobue/ Moriyama, Masahiro/ Kawaguchi, Atsuya/ Notani, Masafumi/ Yokokawa, Masaki/ Ikeda, Shin/ Kitagaki, Hajime/ Shigeno, Kazushi/ Sumura, Masahiro/ Igawa, Mikio/ Miyahara, Yoshinori/
PP. 59 - 64
Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ Muramatsu, Keiko/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ Kato, Noriko/
PP. 65 - 70
Original Paper
Case report
Matsuzaka, Yuki/ Mizumoto, Kazuo/ Tsujino, Yoshio/ Imaoka, Kaoru/ Takahashi, Hitoshi/ Furumura, Minao/ Morita, Eishin/
PP. 75 - 79
Degrees Granted