Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.35
(2012-12-01)
Original Article
Omori, Masumi/ Osada, Kyoko/ Fukuma, Miki/ Hirono, Sachiko/ [Moriyama, Mika]/ Eto, Tsuyoshi/
PP. 1 - 7
short communication
Fukuma, Miki/ Sakane, Keiko/ Tsunoto, Yuko/ Takeda, Yuko/ [Moriyama, Mika]/ Kobayashi, Yuta/ Uchida, Hiromi/ Mihara, Mizue/
PP. 33 - 37
Sato, Mikiko/ [Moriyama, Mika]/ Yata, Akiko/ Aika, Satoko/
PP. 39 - 46
Degrees Granted
PP. 47 - 54