Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.33
(2010-12-01)
Original Article
Adachi, Kiyoichi/ Furuta, Kenji/ Aimi, Masahito/ Fukazawa, Kosuke/ Shimura, Shino/ Ohara, Shiyunji/ Morita, Terumi/ Moriyama, Mika/ Sumikawa, Masuko/ Sampei, Mari/ Kinoshita, Yoshikazu/
PP. 1 - 6
Miyamoto, Mayumi/ Osada, Kyoko/ Uchida, Hiromi/ Tsunoto, Yuko/ Fukuma, Miki/
PP. 7 - 13
Hirono, Sachiko/ Nakatani, Hisae/ [Nariai, Keiko]/ Teshigawara, Kaoru/ Sumita, Yoshiko/ [Sakuno, Yoshie]/
PP. 33 - 39
Original Paper
Yoshida, Hiroshi/ Nishioka, Masaaki/ Iizuka, Mari/
PP. 49 - 52
case report
PP. 53 - 58
Degrees Granted
PP. 59 - 63