Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.34
(2011-12-01)
Original Article
Oride, Aki/ Kanasaki, Haruhiko/ Ochiai, Yoshie/ Fukuma, Yuko/ Miyazaki, Kohji/
PP. 1 - 6
Fukuma, Miki/ Hirono, Sachiko/ Osada, Kyoko/ Moriyama, Mika/ Omori, Masumi/ Kimura, Shinji/
PP. 7 - 16
PP. 25 - 34
Takemoto, Kazuyo/ Yata, Akiko/ Kimura, Shinji/ Mihara, Noriko/ Nishimura, Yuko/ Hayashi, Natsumi/ Kotaki, Hitomi/ Moriyama, Mirai/ Kato, Hitomi/ Yoshida, Toyoko/ Fujie, Akiko/ Kajitani, Hiromi/ Koike, Setsuko/
PP. 35 - 42
short communication
Omori, Masumi/ Yata, Akiko/ Sampei, Mari/ Adachi, Kiyoichi/ Hira, Shizuyo/ Matsuura, Shiho/ Eto, Tsuyoshi/ Sumikawa, Masuko/ Moriyama, Mika/ Yamaguchi, Michiko/ Kimura, Shinji/ Sato, Mikiko/ Masuhara, Kiyoko/
PP. 59 - 64
Degrees Granted
PP. 69 - 74