Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine

Current Issue
Bulletin of Shimane University Faculty of Medicine.
vol.36
(2013-12-01)
Original Article
Tsumoto, Yuko/ Sato, Mikiko/ Takeda, Yuko/ Inoue, Kazuko/ Yoshino, Takumi/ Kobayashi, Yuta/
PP. 1 - 12
Narumi, Kiyoko/ Osada, Kyoko/ Ishikawa, Michiko/ Suzuki, Miyoko/
PP. 13 - 22
PP. 31 - 38
PP. 45 - 54
short communication
Ikeda, Kazuki/ Uchida, Hiromi/ Kimura, Shinji/ Mikami, Tomoyo/
PP. 61 - 66
Mikami, Tomoyo/ Uchida, Hiromi/ Kimura, Shinji/ Ikeda, Kazuki/
PP. 67 - 71
PP. 73 - 78
Degrees Granted
PP. 79 - 84