Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.9
(1975-12-15)
PP. 12 - 22
Yamamoto, Masaki/ Nozu, Mikio/ Konno, Kiyotaka/ Hasegawa, Keiko/
PP. 30 - 34
PP. 46 - 51
Egawa, Hiroshi/ Tatsuyama, Kadzunori/ Tsutsui, Osamu/ Ueshima, Shunji/ Natsume, Takao/ Hashizume, Bunji/
PP. 52 - 57
Tatsuyama, Kadzunori/ Egawa, Hiroshi/ Senmaru, Hiroshi/ Goto, Teruo/ Jodai, Susumu/ Onishi, Hirotsugu/
PP. 58 - 62
Tatsuyama, Kadzunori/ Egawa, Hiroshi/ Senmaru, Hiroshi/ Goto, Teruo/ Jodai, Susumu/ Onishi, Hirotsugu/
PP. 63 - 67