Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.15
(1981-12-15)
PP. 22 - 30
Hirayama, Osamu/ Nomotobori, Takashi/ Morita, Kohkichi/ Okuda, Toshihiko/ Ichihara, Minoru/
PP. 56 - 60
Nagasawa, Sumio/ Ushirokita, Mineyuki/ Kusunoki, Shinji/ Kondo, Masahiko/ Yamashita, Hiroki/
PP. 109 - 114
Mochida, Kazuo/ Ozoe, Yoshihisa/ Yokouchi, Takayuki/ Kanetsuki, Yoshinori/ Shimizu, Atsushi/ Tsukamoto, Michio/ Masuda, Kinya/
PP. 125 - 130
PP. 131 - 137