Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.20
(1986-12-20)
Uehara, Tohru/ Tanikawa, Mitsuru/ Goto, Teruo/
PP. 90 - 95
PP. 102 - 106
Matsui, Yoshihisa/ Kajioka, Ritsuko/ Nogami, Masahiro/ Mizushima, Osamu/ Ihara, Yasushi/ Hikino, Chikashi/
PP. 107 - 114
PP. 127 - 134
Nozu, Mikio/ Arase, Sakae/ Tsukamoto, Toshihide/ Yamaguchi, Kiyoshi/ Itoi, Setsumi/
PP. 161 - 169
Miura, Tadashi/ Yano, Koji/ Maeta, Yasuo/ Lee, Buom Young/
PP. 176 - 190
PP. 196 - 201