Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.1
(1967-12)
Fujita, Shinsuke/ Takahashi, Akira/ Sakurai, Toshio/
PP. 83 - 86
Sakurai, Toshio/ Takahashi, Akira/ Fujita, Shinsuke/ Ito, Kuniaki/
PP. 87 - 94
Fujita, Shinsuke/ Takahashi, Akira/
PP. 100 - 103
Fukuma, Jun/ Tanaka, Reijiro/ Shirataki, Yamaji/ Suezawa, Yosiyasu/
PP. 145 - 152
PP. 162 - 166
PP. 167 - 174
PP. 205 - 216
PP. 217 - 237
Yoshino, Shigeto/ [Ishitobi, Hidetoshi]/ [Sawada, Ken]/ [Adachi, Yoshitomo]/
PP. 248 - 254
Mizuno, Toshio/
PP. 0 - 0
Kajita, Shigeru/
PP. 0 - 0