Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.12
(1978-12-15)
Nozu, Mikio/ Itoi, Setsumi/ Toyoshima, Yoetsu/ Kino, Youichirou/
PP. 46 - 53
Egawa, Hiroshi/ Yamada, Takashi/ Furukawa, Masanori/ Yamamoto, Hiroki/ Tatsuyama, Kadzunori/
PP. 54 - 57
PP. 63 - 69
PP. 92 - 101
PP. 102 - 108
PP. 109 - 113
PP. 114 - 116
PP. 117 - 120
PP. 121 - 130
Kitagawa, Izumi/ Miyamae, Yoichi/ Fujihara, Mitsuo/ Noda, Eishi/
PP. 155 - 175
Fujie, Isao/ Nakamura, Yoshio/ Watanabe, Tsutomu/
PP. 176 - 181